Archiv měsíce: Září 2008

Edukácia integrovaná, segregovaná

17. Edukácia integrovaná, segregovanáIntegrácia špeciálnej výchovy je koncepcia špec. Výchovy a vzdelávania v tom zmysle, že deťom vyžadujúcim špec. Starostlivosť sa má výchova a vzdelávanie poskytovať v rámci bežných výchovných a vzdelávacích inštitúcií, a...

Špeciálnopedogogická diagnostika

15. Špeciálnopedogogická diagnostikaČinnosť – jej záver = diagnóza. ŠP diagnostika naznačuje aj prognózu /čo ďalej/Diagnostika sa zameriava napr. na jednotlivé postihnutia /iná pre sluchové postihnutia, zrakovo../. Diagnostika – cieľavedomá činnosť zameraná na rozpoznanie podmienok,...

Základné kategórie, pojmy, termíny

16. Základné kategórie, pojmy, termíny Defektológia – je náuka o vývine, rozvoji, výchove a vzdelávania a uplatnenia defektných osôb.Defektológia sa chápe ako veda o defektnom človeku, t.j. človek, postihnutý nejakou telesnou, zmyslovou alebo duševnou...

Systém, podsystém

13. Systém, podsystémSystém špeciálnej pedagogiky – mnoho účelne usporiadaných poznatkov o teórií a praxi edukácie postihnutých jedincov, alebo jedincov so špeciálnymi potrebami. – je zameraný na:• všeobecne zameraný podsystém ŠP – na všetky druhy...

Norma, anomália v ŠP

14. Norma, anomália v ŠP Proces– normálny vývin – má nevratný charakter, uskutočňuje sa v časovom slede, v určených obdobiach, podľa zákonitostí, vyvážené, bez nežiaducich úchyliek /anomálií/– anomálny vývin – opak normálneho – vyvolaný...

Špeciálnopedagogické činnosti

12. Špeciálnopedagogické činnostiZameriavajú sa na rozvoj jedinca so špeciálnopedagogickými potrebamiEdukácia – súhrn výchovných vyučovacích, vzdelávacích činnostíReedukácia – z lat. re = späť, educatio = výchova – prevýchova = aktivity zamerané na rozvíjanie slabo vyvinutých...

Predmet, cieľ a podstata ŠP

11. Predmet, cieľ a podstata ŠPŠP – obor pedagogika, ktorá sa zaoberá teóriou a praxou výchovy detí, mládeže a dospelých vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu mentálneho, senzorického, somatického postihnutia, komunikačných schopností, psycho-sociálneho narušenia, porúch...

Špeciálne školy

Pre viacnásobne postihnutých žiakov podľa klasifikácie. A, Mentálne postihnutie v kombinácií s ďalším postihnutím– špec. šk pre sluchov post.– špec. šk. pre slabozrakých, pre nevidiacich– učilište pre mentálne a telesne postihnutá mládež B, najťažšia...

Špeciálne školské zariadenia

10. Špeciálne školské zariadeniaOrientujú sa na oblasť výchovy a záujmového vzdelávania – zákon o štátnej správe v školstve a školskej samosprávePodľa charakteru a cieľov aktivít: výchovno vzdelávacie zariadenie– predškolské zariadenia– školské kluby– školské strediská...

Špeciálne školské zariadenia

10. Špeciálne školské zariadeniaOrientujú sa na oblasť výchovy a záujmového vzdelávania – zákon o štátnej správe v školstve a školskej samosprávePodľa charakteru a cieľov aktivít: výchovno vzdelávacie zariadenie– predškolské zariadenia– školské kluby– školské strediská...