Archiv měsíce: Září 2008

Základy pedagogiky sluchovo postihnutých /surdopéedia/

5. Základy pedagogiky sluchovo postihnutých /surdopéedia/Zameriava sa na rozvoj osobnosti, edukácie sluchovo postihnutých – Foniotria Druhy, stupne, príčiny sluchového postihnutia: Hluchota – surditas – úplná- postihnutých nevníma žiadne sluchové podnety, nereaguje neúplná – zvyšky...

Predmerský, Rehuš

Doc. PhDr. Vladimír Predmerský, CSc. (1902-1991)– po maturite na učiteľskom ústave pôsobil v Modre ako učiteľ a riaditeľ Ľudových škôl v Trenčianskom okrese. 1930-1954: učiteľ a riaditeľ Pomocnej školy a ústavu (PŠ) „Spolok pre...

Gaňo

2. Gaňo, Predmerský, RehušViliam Gaňo (1893-1966)– zakladateľ ŠP na SlovenskuŠtudoval – učiteľský ústav Blatný Potok, pôsobil v Rumunsku, v Budapešti – tam študoval na Vysokej škole pre vzdelávanie profesorov lieč. pedagogiky.Získal spôsobilosť učiť hluchonemých,...

Dejiny Špeciálnej pedagogiky – stručný prehľad

1. Dejiny Špeciálnej pedagogiky – stručný prehľad Štádia starostlivosti Represívne – likvidovali postihnutých (prvotnopospolná, otrokárska spoloč) – vylúčenie chybných zo spoločenstva Charitatívne – ľudomilný, so vznikom kresťanstva sa hlásala k blížnemu, strava + výchovné...

Osobnosť učiteľa

Osobnosť učiteľa Učiteľ:• Identifikačný vzor pre žiaka• Sprostredkovateľ nových informácií a poznatkov• Učí žiakov učiť a vedia ich k záujmu osvojiť si poznatky učiteľ má mať kompetencie vo vzdelávacej a výchovnej oblastimá disponovať primeranými...

Osobnosť učiteľa

• Tvorivosť a iniciatíva – predpoklad uplatňovať humanistickú koncepciu výchovy a vzdelávania– učiteľ má teoretické informácie o tom, čo je tvorivosť a ako sa u žiakov prejavuje – má byť do istej miery tvorivý–...

Osobnosť žiaka

Osobnosť žiakavo výchovno-vzdelávacom procese na rešpektovanie vekových a individuálnych osobitostí poznať základné východiská o osobnosticharakteristika osobnosti• súhrn vzájomne spätých, kvalitatívne rôznorodých vlastností a čŕt, ktoré vytvárajú individuálnu charakteristiku, týkajúcu sa jeho prežívania , správania...

Nové subdisciplíny

Nové subdisciplíny:gerontogogika / gerontopedagogika teória o vzdelávaní seniorovŠkandinávia, Nemecko, USA, ČR, SR univerzity tretieho veku Porovnávacia pedagogika – porovnávanie vzdelávacích systémov, čím sú determinované a aké sú ich výsledky Predškolská pedagogika – výchova detí...

Andragogika

Andragogika19. storočie – osveta, vzdelávacie spolkyu nás po II. svetovej vojne / rozvoj ekonomikypodpora zo strany UNESCO, Rady Európykontinuálne nadviazanie na učenie J.A. Komenského súčasnosť – vzdelávanie v strednej a krajnej starobe– Univerzita tretieho...

Andragogika

Predmet pedagogiky dospelých– Je výchova dospelého človeka duševnej a fyzickej zrelosti, spoločenskej samostatnosti, človeka so všetkými fyziologickými osobitosťami dospelej bytosti Oblasti, ktoré adnragogika rieši– Dejiny pedagogiky dospelých a vývoj andragogických koncepcií– Základy didaktiky dospelých...