Archiv měsíce: Září 2008

Metodológia pedagogiky mentálne postihnutých

2 Metodológia pedagogiky mentálne postihnutýchPedagogika mentálne postihnutých, okrem svojho predmetu, ktorým je výchova a vyučovanie mentálne postihnutých jedincov, zahrňuje aj disciplínu, ktorá sa zameriava na jej vlastný rozvoj a týmto odborom je práve metodológia...

OTÁZKY V KOMUNIKÁCII

OTÁZKY V KOMUNIKÁCII– poznáme otázky a)otvorené a b)uzatvorenéa) otázka, na ktorú sa dá odpovedať veľmi široko, pýtajúci ťažko odhadne, akú odpoveď dostanea. podnecujú rozhovorb. umožňujú vyjadriť vlastný postoj, názorb) taká, pri ktorej môžeme odhadnúť...

Pedagogika mentálne postihnutých /psychopédia/

Prednášky PaedDr. Skokanovej k predmetuPsychopédia/Interný materiál/ 1 Pedagogika mentálne postihnutých /psychopédia/Pedagogika mentálne postihnutých je vedným odborom špeciálnopedagogických vied, ktorý sa zaoberá teóriou a praxou špeciálnej edukácie a edukatívnej (re)habilitácie mentálne postihnutých osôb. Predmetom pedagogiky...

FUNKCIE

FUNKCIE– predovšetkým tieto dve:o slúži ako prostriedok realizácie výchovy a vzdelávania– prostredníctvom ped. kom. sú ž. vzdelávaní a vychovávaní– to vyplýva z toho, že v.-v. cieľ, obsah i metódy nemôžu vystupovať vo v.-v. procese...

KOMUNIKAČNÉ ŠTRUKTÚRY

KOMUNIKAČNÉ ŠTRUKTÚRY– predstavujú jednu zo základných charakteristík ped. kom.– štruktúra v ped. kom. je vyjadrením spôsobu alebo typu usporiadania komunikantov v komunikácii– odráža vzťahy medzi prvkami štruktúry– prvky štruktúry v p. k. tvoria uč.,...

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKÁCIA

24. PEDAGOGICKÁ KOMUNIKÁCIA POJEM– ped. kom. je výmena infos medzi účastníkmi vývchovno-vzdelávacieho procesuo účastníci v.-v. procesu vstupujú do kom. preto, aby niečo vyjadrilio buď komunikujú o nejakých faktoch, alebo vyjadrujú svoje stanoviská, názory, svoje...

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKÁCIA

– má svoje priestorové a časové dimenzieo ped. kom. sa uskutočňuje spravidla v uzavretom a na ten účel vyhradenom priestore (učebňa, dielňa,…)o pri kom. v triede ž. obyčajne zaujíma stabilné miesto, ktoré bez vedomia...

Realizácia každého projektu vyžaduje 4 kroky

Realizácia každého projektu vyžaduje 4 kroky:1. Spracovanie zámeru projektu → konkretizácia predstáv o zmysle a prevedení projektu, stanovenie výchovných a vzdelávacích cieľov projektu. Projekty môžu vzniknúť spontánne napr. zo záujmu detí, alebo z pedagogickej...

DIFERENCOVANÉ VYUČOVANIE

6. DIFERENCOVANÉ VYUČOVANIE – diferenciácia žiakov škole – zoskupovanie žiakov do homogénnych skupín podľa určitých kritérií, aby učiteľ mohol svoju prácu lepšie organizovať.1. podľa intelektových schopností (na základe psychodiagnostických testov)2. podľa nadania, záujmov, miesta...

TEAMOVÉ VYUČOVANIE

9. TEAMOVÉ VYUČOVANIE– vzniklo po II. svetovej vojne v USA– vytvorenie tímov učiteľov a ich priradenie ku skupinám žiakov– podstatou je spolupráca viacerých učiteľov v rámci flexibilných žiackych skupín → efektívne rozširovanie možností učenia...