referáty, maturitné otázky, seminárne práce

Pre rýchle hľadanie použite študentský vyhľadávač, ktorý prehľadáva študijné blogy - návod pre hľadanie.
Loading

PROBLÉMOVÉ VYUČOVANIE

4. PROBLÉMOVÉ VYUČOVANIE
- vyučovanie, pri ktorom samotní žiaci (žiak) riešia teoretické alebo praktické problémy
- učenie prekonávania „prekážok“ učí žiakov prekonávať prekážky a vedie ich k samostatnosti a tvorivosti
- získavanie vedomostí vlastnou aktívnou činnosťou žiaka, podporuje rozvoj myslenia, rozvíja tvorivé schopnosti žiaka, učenie je pre žiaka tvorivejšie, prirodzenejšie a príťažlivejšie. Treba je dodržiavať postup:
1. Vymedzenie a nastolenie problému
2. Analýza problému
3. Formulovanie hypotézy (hypotéz)
4. Výber metód riešenia
5. Riešenie problému
6. Vyriešenie problému - induktívne / deduktívne
7. Kontrola riešenia
- myšlienková aktivita žiaka: analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, zovšeobecnenie, abstrahovanie, ale aj vybavovanie si už osvojených vedomostí, využitie skúseností...
5. PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE
- pôvod v USA na prelome 19./20. storočia - jeden zo zakladateľov W. H. Killipatrick, vplyv pragmatickej pedagogiky
- odlišné usporiadanie učebnej látky než v systéme učebných predmetov
- žiaci nemajú tradičnú povinnosť vypočuť výklad učiteľa doplnený niekedy názornými ukážkami, zapamätať si látku a vedieť ju reprodukovať, resp. naučené vedomosti použiť. Majú riešiť určitú úlohu komplexného charakteru (projekt), vychádzajúci z praxe alebo s praxou nejako spojený. Predložená úloha musí byť pre žiakov zaujímavá, aby sa s jej riešením identifikovali, prijali za svoju a ako takú ju so záujmom riešili.
1. Žiaci majú istý vplyv na výber, príp. bližšiu definíciu témy (dohoda s učiteľom) → otvorený proces učenia, program učenia nie je fixne stanovený ani zhora daný.
2. Projekt súvisí s mimoškolskou skutočnosťou, vychádza z prežitkov žiakov, nie je náhradnou skutočnosťou pre predpísané vyučovanie.
3. Žiaci sú na projekte zainteresovaní, pracujú na ňom z vlastného záujmu a vnútornej motivácie.
4. Učebné projekty vedú ku konkrétnym výsledkom → žiaci získavajú nielen poznatky a kvalifikáciu, ale aj z riešenia vyplývajúcu odmenu.
- integrácia tradičných predmetov vyžaduje reštrukturalizáciu obsahu učiva - pri projekte sa „vyučujú“ súčasne viaceré predmety.

0 komentářů:

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!