Pedagogika nielen pre študentov

SPÔSOBILOSŤ A KOMPETENCIA DIAGNOSTIKOVANIA V TRIEDE

2. Analytické spôsobilosti. Tieto spôsobilosti učiteľky sú potrebné na to, aby deskriptívnym údajom dala pedagogicky využiteľný význam. Samotné fakty, údaje, výsledky meraní aj testovania majú len deskriptívny význam, kým nedôjde k ich interpretovaniu. Získané...

LITERATÚRA

LITERATÚRABAJO,I.: Metódy pedagogickej kazuistiky žiaka. Pedagogika 47, č.9-10, s. 67-75.BREZINKA, W.: Profesiová morálka učiteľov. In: Filozofické základy výchovy. Praha, Zvon 1996, s. 155 -161BEAN, Reynold: Jak rozvíjet tvirivost dítěte. Praha : Portál 1995. ISBN...

SPÔSOBILOSŤ A KOMPETENCIA DIAGNOSTIKOVANIA V TRIEDE

SPÔSOBILOSŤ A KOMPETENCIA DIAGNOSTIKOVANIA V TRIEDEAby diagnostická práca učiteľky bola profesionálnou a odbornou činnosťou, vyžaduje si diagnostické zručnosti a spôsobilosť túto činnosť vykonávať. V angličtine sa stretávame s termínom competence in classroom enqiury. (Pollard,...

SPÔSOBILOSŤ A KOMPETENCIA DIAGNOSTIKOVANIA V TRIEDE

1. Spôsobilosť získavať informácie. Metódy získavania informácií sa odvíjajú od základného poznania toho, čo sa v škole deje. To znamená, že získavanie informácií na diagnostické účely nie je prvoradé a samoúčelné. Naopak, vždy sa...

Chápeme pedagogickú kompetenciu ako komplex spôsobilostí

Chápeme pedagogickú kompetenciu ako komplex spôsobilostí utvorených pre výkon profesie učiteľa, odborným vzdelaním, so zreteľom na postavenie učiteľa v edukačnej realite nasledovne:• vo výkonnej sfére – plánovaciu, realizačnú, evalvačnú – diagnostickú• vo vzdelanostnej sfére...

Etika učiteľa vo vzťahu k učiteľovej diagnostickej kompetencii

Kyriacou (1996 s. 25-26) chápe učiteľskú kompetenciu ako súbor učiteľských zručností (skills) v nasledovných oblastiach: plánovanie a príprava, realizácia vyučovacej hodiny, riadenie, vyučovacej hodiny, klíma triedy, disciplína, hodnotenie prospechu žiakov, reflexia a evalvácia vlastnej...

Metodické pokyny k chápaniu a vypracovaniu charakteristiky dieťaťa

Štruktúra a dynamika osobnosti sa navzájom podmieňujú.Charakteristika osobnosti nemôže byť iba obyčajným súborom jednotlivých údajov, ale musí byť takým usporiadaním poznatkov o dieťati, ktoré vyjadrujú závislosť medzi prejavmi a ich príčinami, vnútorné súvislosti jednotlivých...