Pedagogika nielen pre študentov

Pedagogická diagnostika v práci učiteľky a profesionálna etika

5.6 Pedagogická diagnostika v práci učiteľky a profesionálna etika Pedagogická diagnostika ako vedná disciplína a pedagogické diagnostikovanie v edukačnej realite úzko súvisí so zvýšenými nárokmi na etos učiteľa resp. etiku učiteľskej profesie. Osobitným problémom...

Zhromažďovanie údajov o dieťati – charakteristika

5.5 Zhromažďovanie údajov o dieťati – charakteristika Poznávanie dieťaťa ako diagnostický proces má byť spojený s registráciou získaných údajov. Tieto údaje nemôžu byť získané jednorázovo, ale sú výsledkom dlhodobého a mnohostranného poznávania dieťaťa. K...

Metodické pokyny k chápaniu a vypracovaniu charakteristiky dieťaťa

Metodické pokyny k chápaniu a vypracovaniu charakteristiky dieťaťaVýsledkom systematického dlhodobé , riadeného a odborného poznávania je charakteristika, Zvyčajne sa počas tohto procesu využili niektoré druhy pedagogických diagnostických metód. Ich použitie však nemá byť samoúčelné,...

Dotazník

12. DotazníkDotazník sa vo všeobecnosti považuje za metódu výskumnú založenú na explorácii (výpovedi) respondentov. Plní často aj význam diagnostický a zaraďuje sa aj medzi tradičné pedagogické diagnostické metódy. Vo všeobecnosti ide o súbor otázok...

Dotazník

Osobitné využitie má v diagnostike a autodiagnostike učiteľky materskej školy ako aj v pedagogickej evalvácii. Hoci v tomto prípade nie je predmetom diagnostikovania dieťa, nemožno túto významnú sféru diagnostikovania v praxi predškolských zariadení nespomenúť....

Anamnéza

11. Anamnéza Anamnézou zisťujeme fakty a získavame informácie o predošlom vývine dieťaťa. Zväčša a najčastejšie sa využíva v súvislosti s psychologickým vyšetrením dieťaťa, kde pomáha dotvoreniu celkového obrazu o prípade. Ak sa má anamnéza...

Anamnéza

3. Anamnéza vlastnáPrvé tri body sa zisťujú len v opodstatnených prípadoch zvyčajne pre psychologické vyšetrenie, v bežnej praxi materskej školy nie je nutné ziťovať tieto údaje od rodičov.a) priebeh tehotenstva, úrazy, infekcie, srdečné vady,...

Fázy rozhovoru

Fázy rozhovoru1. Príprava na rozhovor – dôkladná príprava na rozhovor je prvým predpokladom získania hodnotných výsledkov: Dlhodobá príprava na rozhovor – ide tu o zdokonaľovanie sa v umení viesť rozhovor, nielen štúdiom teórie, ale...

Fázy rozhovoru

3. Vykonanie rozhovoru – od nadviazania prvého kontaktu v značnej miere závisí úspech celého rozhovoru. Rozhovor je vhodné začínať neformálne, príťažlivým spôsobom, čím sa často podarí rozptýliť prípadné obavy a rozpaky zo strany partnera....

Druhy rozhovoru

Druhy rozhovoru. Rozhovor ako diagnostická metóda má rôzne druhy a varianty podľa ktorých ho rozdeľujeme Podľa počtu účastníkov rozhovoruIndividuálny rozhovor. K individuálnemu rozhovoru pristupuje učiteľka vtedy, keď chce s dieťaťom nadviazať primeraný kontakt pre...