Pedagogika nielen pre študentov

Druhy otázok pri riadenom rozhovore

Druhy otázok pri riadenom rozhovoreOtázky, ktoré vyžadujú od skúmanej osoby tvorbu odpovedí – otvorené.Otázky, ktoré vyžadujú voľbu odpovedí z viacerých alternatív – zatvorené. Kombinovaný rozhovor je taký, kde sa časť rozhovoru uskutočňuje voľne, iná...

Rozhovory s rodičmi a ostatnými rodinnými príslušníkmi

10. Rozhovory s rodičmi a ostatnými rodinnými príslušníkmi. Osobitným druhom rozhovoru, ktorý si vyžaduje pozornosť je rozhovor s dospelými. Ak ho považujeme sa diagnostický, treba rešpektovať väčšinu zásad, ktoré sú uvedené pri rozhovore s...

Sociometrické metódy

2) Vlastný sociogramHoci sa tento druh výskumnej metódy používa v diagnostike zväčša starších detí, môže ho použiť aj učiteľka s deťmi predškolského veku, avšak s určitými obmedzeniami: využíva sa len spôsob ústnych odpovedí jednotlivých...

PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY

Zásady pozorovania– Presne vymedziť, čo chceme pozorovať– Pozorovanie musí smerovať k čo najvšestranejšiemu poznaniu dieťaťa.– Dlhodobosť pozorovania, aby sa vylúčili uzávery z náhodnosti niektorých vyskytujúcich sa javov.– Zacielenosť pozorovania, znamená sledovať konkrétne prejavy a...

Sociometrické metódy

8. Sociometrické metódy. Zisťovanie sociálnych vzťahov v triede je možné prostredníctvom sociometrických metód. Sociometrické metódy sú založené na princípe voľby, výbere niekoho druhého k určitej spoločnej činnosti, k spolupráci alebo kontaktu s ním. Ide...

PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY

6. Pozorovanie žiaka pri činnosti a jeho postavenie v kolektíve – je často považované za samozrejmé činnosti učiteľky. Je to cieľavedomé, plánovité a sústavné vnímanie výchovných javov a procesov, ktoré smeruje k odhaľovaniu podstatných...

PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY

Pozorovanie sa stáva diagnostickou metódou až vtedy, keď má pozorovateľ stanovený:a) cieľ pozorovania, pričom nemá byť príliš všeobecný ale konkrétne špecifikovaný (napr. činnosti konkrétneho dieťaťa počas vymedzeného zamestnania, verbálne prejavy dieťaťa k ostatným deťom,...

PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY

4. Skúšky telovýchovných a pohybových zručností dieťaťa. Zameriavame sa na dieťa pri riadených a zámerne navodených pohyboch, ktoré vypovedajú o tom, ako sú vyvinuté:a) hrubá aj jemná motorikab) koordinácia pohybov a zmyslových receptorovc) pohybové...

PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY

PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY Podľa niektorých autorov je niekedy ťažko rozlišovať špecifickosť diagnostických metód a to pedagogických, sociologických a psychologických. Metódy, ktoré sa využívajú v pedagogike sa bežne využívajú aj v iných odboroch. Špecifikum spočíva...

PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY

2. Skúšky grafického vyjadrenia – úlohy zamerané na uskutočnenie diagnostiky b grafomotoriky dieťaťa, c znázornenia matematickej a priestorovej predstavivosti, d na analýzu poznatkov a porozumenia inštrukciám, e výkonov so zameraním na predgrafické zručnostiNa diagnostiku...