Pedagogika nielen pre študentov

Pedagogická diagnóza

Pedagogická diagnóza. Diagnóza vo všeobecnosti znamená rozoznanie, zistenie príčin nepriaznivého stavu, javu a pod. Diagnostika v pedagogike má osobitné postavenie. Pedagogická diagnóza – je ústne, alebo písomné vyjadrenie výsledkov diagnostického postupu. (Mojžíšek, L. 1986,...

VZŤAH S INÝMI VEDAMI

VZŤAH S INÝMI VEDAMI 1. Osobitný je vzťah s pedagogickej diagnostiky s inými vednými disciplínami. Najviac spolupracuje so psychológiou a využíva poznatky najmä z vývinovej, pedagogickej a sociálnej psychologie. Využíva niektoré metódy a postupy...

VZŤAH S INÝMI VEDAMI

Na rozmedzí medzi pedagogikou a psychológiou sa sformovala tzv. pedagogickopsychologická diagnostika. Je to relatívne nový interdisciplinárny odbor, ktorý má za cieľ poznávanie dieťaťa v pedagogickom procese. V súčasnej pedagogike a pedagogickej psychológii sa považuje...

METODOLOGICKÉ ZÁKLADY PEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKY

METODOLOGICKÉ ZÁKLADY PEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKYVýchodiská pedagogickej diagnostiky a ich dialektický vzťahDialektická metóda vyžaduje skúmať všetky pedagogické javy a teda aj diagnostické v podmienkach miesta, času, v súvislostiach a vzájomnom pôsobení s inými javmi života spoločnosti....

Vzťah pedagogickej diagnostiky k iným vedám

5.3 Vzťah pedagogickej diagnostiky k iným vedám Pedagogická diagnostika ako pomerne mladá samostatná disciplína má teoreticko – praktický charakter. V rámci pedagogických vied úzko súvisí so všetkými disciplínami, pretože rieši problémy diagnostického charakteru, ktoré...

Účelom a cieľom pedagogického diagnostikovania

Účelom a cieľom pedagogického diagnostikovania – poznávania je optimalizácia rozvoja konkrétneho žiaka, či konkrétnej výchovnej skupiny. Ide tu o hľadanie psychického potenciálu osobnosti a rezerv v spolupôsobení prostredia a vo výchovných postupoch. Zo spoločenského...

PREDMET PEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKY

PREDMET PEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKY Každá vedná disciplína má definovaný predmet skúmania, ktorým sa zaoberá, a ktorého špecifiká skúma v praktických situáciách. V pedagogickej diagnostike považujeme za predmet tieto javy (pričom zistené skutočnosti v procesoch pedagogického...

PREDMET PEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKY

2. Predmetom môže byť aj sociálna skupina – výchovná skupina, školská trieda alebo aj skupina detí a ich vzťahy, ktoré sa sledujú z hľadiska ich prirodzeného utvárania, ale aj ich ovplyvňovanie zámerným pedagogickým pôsobením...

Predmet pedagogickej diagnostiky

5.2 Predmet pedagogickej diagnostiky Každá vedecká disciplína a vo svojom praktickom uplatnení konkretizuje svoj predmet. Pedagogická diagnostika sa zameriava na zisťovanie, posudzovanie a hodnotenie rozvoja detí-žiakov, pričom sa zameriava veľmi široko na rozvoj osobnosti...