Pedagogika nielen pre študentov

Predmet pedagogickej diagnostiky

Pedagogické diagnostikovanie je praktickým uplatnením poznatkov pedagogickej diagnostiky ako vedy. Je to diagnostická činnosť učiteľa spojená so zisťovaním príčin a podmienok pedagogického rozvoja jednotlivca a sociálnych vzťahov. Nesleduje sa len aktuálna situácia, ale diagnostický...

Vznik pedagogickej diagnostiky ako samostatnej disciplíny

5.1 Vznik pedagogickej diagnostiky ako samostatnej disciplíny Z historického pohľadu ide o jednu z mladších pedagogických disciplín, teoretickým prácam sa v našich podmienkach autori začali venovať od 60. rokov 20.storočia. Zo štúdia dejín pedagogiky...

Vznik pedagogickej diagnostiky ako samostatnej disciplíny

Od svojho konštituovania v šesťdesiatych rokoch prekonala významné zmeny čo sa týka predmetu svojho skúmania v teoretickej rovine, ako aj rozvoja metód využívaných v praxi. Z pôvodne aplikovanej psychologickej disciplíny na pedagogickú prax sa...

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA

5. PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA Diagnostika je vo všeobecnosti oblasťou vednej disciplíny, ktorý má zvláštny význam pre vedu ako takú i pre jej praktické uplatnenie. Zabezpečuje reflexiu teórie v praxi a prax prináša teórii nové poznatkyDiagnostický...

OBSAH

OBSAH 1 Pedagogika mentálne postihnutých 22 Metodológia pedagogiky mentálne postihnutých 32.1 Výskumné metódy v pedagogike mentálne postihnutých 32.2 Diagnostika v pedagogike mentálne postihnutých 72.2.1 Princípy špeciálno-pedagogickej diagnostiky 93 Mentálna retardácia 103.1 Druhy mentálnej retardácie...

OBSAH

6.2 Osobitosti výchovy a vzdelávania detí a mládeže s mentálnou retardáciou 316.3 Cieľ špeciálnej edukácie mentálne postihnutých 326.4 Obsahová a procesuálna stránka edukácie mentálne postihnutých detí a mládeže 336.4.1 Možnosti kurikulárnej modifikácie 346.4.2 Vyučovacie...

Výchova mentálne postihnutého dieťaťa v rodine

3.Úzkostlivá výchova je taká, keď sú rodičia v nepretržitom strachu a obavách o dieťa, okolie sa im zdá byť nebezpečné, neustále dieťa ochraňujú, obmedzujú a všetko radšej robia za neho. Výsledkom takejto výchovy je...

Zoznam použitej a odporúčanej literatúry

Zoznam použitej a odporúčanej literatúry Bajo, I. – Vašek, Š.: Pedagogika mentálne postihnutých. Bratislava: Sapientia 1994. ISBN 80-967180-1-0Kučera, J.: Downuv syndrom. Praha: Avicenum 1981. ISBN 08-084-81Lechta, V. a kol.: Nové cesty k postihnutým ľuďom....

Výchova mentálne postihnutého dieťaťa v rodine

11 Výchova mentálne postihnutého dieťaťa v rodine Rodina je pre každé dieťa prvým sociálnym prostredím, preto je neodškriepiteľne najsilnejším určujúcim faktorom formovania dieťaťa. Jej základnými výchovnými úlohami sú: starostlivosť o zdravý telesný a psychický...

Výchova mentálne postihnutého dieťaťa v rodine

Vo väčšine prípadov možno konštatovať, že rodinné prostredie nekladie na postihnuté dieťa primerane náročné požiadavky v relatívne pevnom systéme a vopred určenom tempe tak, ako je to v inštitucionálnej výchove. Zaostávanie výrazne manifestuje až...