Pedagogika nielen pre študentov

TRENDY VO VÝVINE UČITEĽSKÉHO POVOLANIA

TRENDY VO VÝVINE UČITEĽSKÉHO POVOLANIA:1. Trend k profesionalite a osamostatneniu profesie – učiteľstvo sa postupne vyčleňovalo ako samostatné povolanie. Učitelia prestali vykonávať mimopedagogické činnosti, ku ktorým vedú svojich žiakov.2. Trend k všeobecnému ovplyvňovaniu žiakovho...

FÁZY PROFESIJNEJ DRÁHY UČITEĽOV

II. FÁZY PROFESIJNEJ DRÁHY UČITEĽOV 1. orientačná fáza – predprofesijná voľba učiteľskej profesie2. prípravná fáza – odborné vzdelávanie budúcich učiteľov3. adaptačná fáza – prvé roky v zamestnaní4. integračná fáza – vyhraňovanie učiteľovej osobnosti5. stabilizačná...

DIEŤA – ŽIAK AKO SUBJEKT EDUKÁCIE

– pedagogika chápe osobnosť predovšetkým z hľadiska vývinu, t.j. prebiehajúcich zmien, žiak je chápaný ako dynamický prvok, ktorý sa počas svojho školovania mení– život dieťaťa v škole sa významnou mierou podieľa na utváraní jeho...

Práva dieťaťa

Práva dieťaťa– valné zhromaždenie OSN prijalo a dňa 10. decembra 1948 rezolúciou vyhlásilo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá zahŕňa práva ako je právo na život a osobnú bezpečnosť, na uznávanie svojho právneho statusu, právo...

Práva dieťaťa

– po viacerých desaťročiach 20. novembra 1989 OSN prijalo Dohovor o právach dieťaťa– dohovor (konvencia) znamená, že na deti sa vlády majú pozerať ako na individuality, ktoré v súlade so zrelosťou osobnosti a autonómnosti...

ALTERNATÍVNE ŠKOLY

– okrem týchto troch skupín alt. š. pôsobí na tradičných š. mnoho učiteľov s alt. chápaním vyučovania– napriek rozdielom medzi jednotlivými typmi alt. š. platia základné znaky ich fungovania, patrí sem:o vytvorenie esteticky a...

RODINA A JEJ VÝCHOVNÁ FUNKCIA

5. RODINA A JEJ VÝCHOVNÁ FUNKCIA Otázka vzťahu medzi rodinou a školou je problém výchovnej funkcie. Rodinu chápeme ako špecifické sociálne prostredie, v kt. dieťa vyrastá, ktoré ho formuje. Rodina je kultúrny útvar –...

RODINA A JEJ VÝCHOVNÁ FUNKCIA

Z hľadiska vzťahu školy a rodiny zohrávajú dôležitú úlohu viaceré faktory rodinného prostredia:veľkosť rodiny (4 a viac detí –riziko)vzdelanie rodičovašpiračná úloha rodičovsociálny status rodičovZ hľadiska edukatívnych funkcií: vzorovo vychovávajúca rodina – kladný pólrodina normálnarodina...

DIEŤA – ŽIAK AKO SUBJEKT EDUKÁCIE

6. DIEŤA – ŽIAK AKO SUBJEKT EDUKÁCIE – paralelné a len teoreticky chápanie oddeliteľné chápanie žiaka ako osobnosti a jeho sociálnej roly je najväčším deficitom pedagogiky– napriek tomu, že každá výchovná koncepcia vychádza z...

Vývinové fázy školy

Vývinové fázy školy:I. monastierska – kláštorná fáza ( 8.-13. st.) – vzdelávacie úsilie kláštorov vývin škôl je naviazaný na vzdelávaciu cirkevnú organizáciuosvojenie si kultúry bolo procesom konverzie – výmena vlastnej kultúry za latinskú kultúru.1....