Pedagogika nielen pre študentov

Funkcie školy

Funkcie školy v rôznych historických etapách existovali aj rôzne funkcie školy – konfesionálno náboženská, politická, kvalikikačná… v súčasnosti sa najviac používa klasifikácia H. Oblingera na funkcie: socializačná, personalizačná, kvalifikačná a selektívna 1. Socializačná funkcia...

ALTERNATÍVNE ŠKOLY

4. ALTERNATÍVNE ŠKOLY – modifikácie školy– významne prispeli k premene názorov na školu a na jej možnosti, no hlavne k zmene organizácie výučby, ako i vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi– vznik prvých alt....

Pedagogika vychádzajúca z dieťaťa

Pedagogika vychádzajúca z dieťaťa– ostrá kritika tradičnej školy a aspoločnosti – vyzdvihuje vzťah dieťa-kultúra, obrátenie pozornosti na dieťa – radikálne zastáva stranu dieťaťa– výchova je len púhym vývinom, dieťa nechá jednoducho rásť – vychovávateľ...

ŠKOLA A JEJ FUNKCIE

3. ŠKOLA A JEJ FUNKCIE Inštitucionalizácia výchovy a vzdelávania Škola ako inštitucionaliz. forma výchovy, ako organizované edukačné zariadenie je spätá s procesmi zákonného upevňovania a administratívneho dotvárania. škola — scholé – gr. pojem –...

Špecifické znaky školy

Špecifické znaky školy: 1. škola je funkcia spoločnosti – inštitucionalizácia školy – zriaďuje sa s cieľom organizačne, právne a hospodársky zabezpečiť vzdelávanie a výchovuinštrumentalizácia školy – nástroj tradície kultúry a vzdelávaniakanonizácia oblastí vyučovania –...

Johann Friedrich Herbart

Johann Friedrich Herbart (1776-1841)– filozof, pedagóg– išlo mu o skutočné vedecké spracovanie pedagogiky Diela:Všeobecná pedagogika (1806)Náčrt prednášok z pedagogiky (1835) – v oboch sa zaoberá pedagogikou – ped. má z etiky odvodiť cieľ výchovy...

Pedagogika 20. storočia

Pedagogika 20. storočia– množstvo priekopníckych smerov – často odporujúcich, ešte len teraz vzniká skutočný pedagogický výskum– tu sa zväčša hovorí o alternatívnych školách (viď otázku alternatívne školy)– politika ovplyvňuje i dianie v pedagogickej oblasti...

Informatórium školy materskej

Informatórium školy materskej (1628/32) – výchovné otázky ranného detstva, rady matkám– chápal svet ako labyrint, nie je mu vlasťou, ale prípravou na druhý svet –život je len púťou– v mnohorakosti sa snaží nájsť najvyššiu...

Heinrich Pestalozzi

Heinrich Pestalozzi (1746-1827) – Ľudové vzdelávanie– z Zurichu– rozporuplný človek, hĺbavý, avšak dobrosrdečný i precitlivelý, ovplyvniteľný (vychovávala ho iba matka)– je v ňom nábožensky zakorenená láska k človeku, najmä k trpiacim– veľký vplyv Rousseaua–...

Heinrich Pestalozzi

Diela:Večerná hodina pustovníka (1780) – rozpracovanie horespomenutéhoLienhard a Gertrúda (1781-1787) – obraz celého dedinského spoločenstva z ľudovo-pedagogického hľadiska, opäť o neskazenosti chudobných, farár ako chápajúci pomocník pri výchove – Gertrúda – starostlivá múdra duša...