Pedagogika nielen pre študentov

ZÁKLADNÉ TRENDY (PRÚDY) V SÚČASNOM ROZVOJI PEDAGOGIKY

2 ZÁKLADNÉ TRENDY (PRÚDY) V SÚČASNOM ROZVOJI PEDAGOGIKY: 1. scientický trend – reprezentuje oblasti pedagogiky, ktoré nadväzujú na scientisticko-pozitivistický model a sú orientované na kvantitatívny výskum, ktorý kladie dôraz na prísne a presné merania...

ZÁKLADNÉ VÝVINOVÉ TRENDY PEDAGOGIKY

2. ZÁKLADNÉ VÝVINOVÉ TRENDY PEDAGOGIKY Ján Ámos Komenský (1592-1670)– jedna z najvýraznejších osobností pedagogiky, cítiť u neho náboženské korene– kontakty s učencami a filozofmi z Fran., GB, Švéd., Holand., Poľ.– narozdiel od Ratkeho zameranie...

ZÁKLADNÉ VÝVINOVÉ TRENDY PEDAGOGIKY

– školy treba zakladať na tichom, nehlučnom mieste, školy majú byť príjemným miestom a majú vytvárať pedagogickú atmosféru (svetlé, čisté miestnosti, kvety, školské záhrady, nástenné tabule)– prostredie školy a osobný dôverný vzťah učiteľ-žiak má...

ROZLÍŠENIE POJMOV „VÝCHOVA“ a „VZDELÁVANIE“

ROZLÍŠENIE POJMOV „VÝCHOVA“ a „VZDELÁVANIE“ Výchova súvisí s interpersonálnymi vzťahmi ľudí rôznych generácií a rozdielnych životných skúseností (vzťahy rodičia – dieťa, učiteľ – žiak).oblasť zmien správania, postojov , presvedčení, atď. (v užšom zmysle), ktorých...

PEDAGOGIKA AKO VEDA

II. PEDAGOGIKA AKO VEDA– má dlhú tradíciu a špecifický vývin, reaguje na mnohé dejinné podnety, t. j. na zmenenú situáciu výchovy v rýchlo sa meniacej spoločnosti a trendy modernej vedy. Inovuje spôsoby výchovy, ale...

ZNAKY VÝCHOVY

ZNAKY VÝCHOVY:1. Inštitucionalizácia konania2. Predštruktúrované konanie – zabezpečuje vyššiu efektívnosť3. Konanie zamerané na deti a mládež (detstvo je obdobím povinnej edukácie ↔ andragogika = vzdelávanie dospelých, dané dobrovoľnosťou) – jav, ktorý podlieha zmenám, t....

Socializácia

Socializácia – výrazne ovplyvňuje (mení) osobnosť. Človek sa rodí ako bytosť biologická a až v priebehu ontogenézy sa stáva bytosťou spoločenskou. Je súčasťou spoločnosti, je ňou ovplyvňovaný, formovaný, reaguje na podmienky životného prostredia, adaptuje...

Učenie sa

Učenie sa – proces rozvojovej zmeny v znalostiach, v schopnostiach, v postojoch a v iných osobnostných vlastnostiach jednotlivca, ktorá sa prejavuje v následných zmenách priebehu a výsledku činnosti, výkonu, správania sa a prežívania pod...

Vysvetlenie základných pojmov pedagogiky

16. Vysvetlenie základných pojmov pedagogiky• výchovašpeciálne organizovaný a usmerňovaný proces cieľavedomého pôsobenia a vnútorného vývinu jednotlivca, ktorý sa realizuje v intenciách spoločenských podmienok a potrieb• vzdelávanie/učeniez psychologického hľadiska prispôsobovanie sa organizmu prostrediusubjekt sa v...

Osobnosť vychovávateľa

17. Osobnosť vychovávateľa• musí stále vychovávať sám seba• kontrolovať a hodnotiť svoje chovanie• snaha, aby nedochádzalo k rozporom medzi slovami a činmi• hlavný dôraz na príklad a nie na slová• dôležité vnútro a zovňajšok,...