Pedagogika nielen pre študentov

Náčrt obsahu

Náčrt obsahu:…………………………………………………………………………….Komunikácia = sprostredkovanie významov. Najbežnejšie formy: a) verbálna-slovná hovorená, písaná, ukázaná) – sprostredkovanie sov, pojmov významov. -artikulovanou rečou – hláskami (fonémy),-písanou rečou – písmenkami – (grafémy),-prstovou abecedou –(daktilotika),-dotyky prstov – (braillovým písmom) –bodové...

Možnosti kombinácií sluchových a zrakových postihnutí

9. Možnosti kombinácií sluchových a zrakových postihnutíHlucho-slepota je súčasné postihnutie zraku a sluchu, ktoré ale neznamená jednoduché sčítanie hluchoty a slepoty. Vzhľadom na to, že sú poškodené oba zmysly, jeden môže kompenzovať výpadok druhého...

Frekventované zrakové postihnutia kombinujúce sa s mentálnou retardáciou

10. Frekventované zrakové postihnutia kombinujúce sa s mentálnou retardáciou Príčiny, približný výskyt a dôsledky takejto kombinácie postihnutí Niektoré možnosti špeciálnopedagogickej diagnostiky takejto kombinácie postihnutí Niektoré možnosti vychovávateľa pri reedukácii zraku postihnutých 11. Systém škôl...

Komunikačné možnosti u VNP

Komunikačné možnosti u VNP Bazálna stimulácia – tvoria ju tieto základné postupy:= pomocou senzoriky vytvoriť systematický vzťah= cez skúsenosti s predmetmi vybudovať činnostné schémy= cez taktilné a telesné kontakty vybudovať citový vzťah bazálna stimulácia...

Najčastejšie sa vyskytujúce narušenia komunikačnej schopnosti

7. Najčastejšie sa vyskytujúce narušenia komunikačnej schopnosti v kombinácii s mentálnou retardáciou Pri viacnásobnom poškodení je dôležitý charakter poškodenia, ako aj jeho rozsah a stupeň. Ak niekto nerozpráva a telesné poškodenie mu znemožňuje primerané...

Komunikačné systémy viacnásobne postihnutých

6. Komunikačné systémy viacnásobne postihnutých Komunikácia – sprostredkovanie informácií medzi systémami. V ľudskej spoločnosti ide o interpersonálnu sociálnu komunikáciu. Informácia – oznámenie, údaj správa, ktorí príjemcovi odstráni, alebo zúži mieru neurčitosti, ktorá sa týkala...

Komunikačné systémy viacnásobne postihnutých

Potreba ľudskej komunikácie:1. komunikácia a reč je dôležitou podmienkou v kognitívnom vývine dieťaťa.2. Odovzdávanie kultúrnych statkov nie je možné bez komunikácie.3. Príslušnosť k skupine je zabezpečená predovšetkým rečou.4. Komunikácia je potrebná na to, aby...

Niektoré možnosti psychologickej diagnostiky

Niektoré možnosti psychologickej diagnostiky Cieľ psychodiagnostiky je odhaliť šecifiky jednotlivca, pokiaľ ide o jeho psychické vlastnosti, stavy, procesy v celkovom funkcionovaní jeho osobnosti a v ich odraze v spoločenskom dianí.a) obsah a zameranie psychodiagnostiky...

Otázka selekcie a diagnostikovania viacerých chýb

5. Otázka selekcie a diagnostikovania viacerých chýb Aby mohli byť špec. vých. a vzdel. , ale aj iné potreby súvisiace s procesom rozvíjania osobnosti saturované, je ich najskôr identifikovať špec. ped. diagnostikou. Čím skôr...