Pedagogika nielen pre študentov

Druhy mentálnej retardácie

3.1 Druhy mentálnej retardácieMR môže byť podmienená organicky – ide o poruchu CNS (centrálny nervový systém), alebo sociálne, ako uvádza Bajo (in Bajo, Vašek, 1994). Podľa toho, v ktorom vývinovom štádiu bol CNS poškodený...

Druhy mentálnej retardácie

V perinatálnom období sú to abnormity plodu, abnormity pôrodných ciest a abnormity pôrodu. V postnatálnom období sú to najčastejšie infekcie, zápaly a úrazy. Tieto faktory a ďalšie iné môžu zapríčiniť poškodenie mozgu, mozgového tkaniva,...

Mentálna retardácia

3 Mentálna retardáciaMentálna retardácia (z lat. mentis – myseľ, retardare – meškať, zaostávať) je súborné označenie pre výrazne podpriemernú úroveň všeobecnej inteligencie, IQ nižšie ako 70, prejavujúcu sa už v útlom detstve a spôsobujúcu...

Mentálna retardácia

Výskyt mentálne retardovaných v populácií má podľa väčšiny údajov stagnujúci alebo mierne stúpajúci trend, čo súvisí s civilizačnou problematikou, tvrdí Bajo (in Bajo, Vašek 1994, s. 86-87). Ťažšie poškodených má ubudnúť zvýšenou prenatálnou starostlivosťou,...

Diagnostika v pedagogike mentálne postihnutých

Diagnostika je teda cieľavedomá aktivita, spôsob poznávania osobitostí mentálne postihnutého jednotlivca, výsledkom ktorého je diagnóza. Psychopedická diagnóza je vymedzením najvýznamnejších znakov a vlastností mentálne postihnutého jedinca vzhľadom na vyučovací a výchovný proces, pričom tieto...

Diagnostika v pedagogike mentálne postihnutých

Psychopedická diagnostika sa snaží o vypracovanie najvhodnejších metód, pomocou ktorých sa odhaľujú individuálne osobitosti (znaky a vlastnosti) mentálne postihnutých jednotlivcov, cieľom diagnózy je určiť optimálny, individuálne aplikovaný didaktický výchovný model pre mentálne postihnuté dieťa...

Princípy špeciálnopedagogickej diagnostiky

2.2.1 Princípy špeciálnopedagogickej diagnostikyPrincípy špeciálnopedagogickej diagnostiky podľa Valentu (in Vančová 2005):– princíp komplexnosti,– princíp všestrannosti diagnostikovania,– princíp modifikácie,– princíp longitudinálnosti a rediagnostiky. Špeciálnopedagogická diagnostika ťažko mentálne a viacnásobne postihnutých jednotlivcov má byť nameraná na...

Výskumné metódy v pedagogike mentálne postihnutých

B/ Metódy výskumu prevažne kvalitatívneho charakteru– kazuistické metódy zamerané na jednotlivca (opis a rozbor skúmanej osoby – kompletná písomná dokumentácia o ňom, iné sprostredkované informácie i vlastné pozorovaníe),– kazuistické metódy zamerané na triedu, skupinu,...

Diagnostika v pedagogike mentálne postihnutých

2.2 Diagnostika v pedagogike mentálne postihnutých Úlohou diagnostiky v pedagogike mentálne postihnutých je zabezpečiť poznávanie individuálnych znakov a charakteristík osobnosti mentálne postihnutej osoby v jej komplexnosti pre potreby edukácie a edukatívnej (re)habilitácie. Cieľom je...

Výskumné metódy v pedagogike mentálne postihnutých

C/ Metódy zamerané na spracovanie získaných výsledkov.Spracovávanie vedeckovýskumných výsledkov je veľmi dôležitou činnosťou, nakoľko od úrovne ich spracovania závisí kvalita celého výskumu. Najčastejšie metódy spracovania výsledkov: matematickoštatistické spracovanie výsledkov – ide tu o usporiadanie...