Pedagogika nielen pre študentov

Pedagogické diagnostické metódy

5.4 Pedagogické diagnostické metódyMetódy pedagogického diagnostikovania majú základ v troch druhoch metód  výskumné metódy popísané v metodológii pedagogiky, teda vychádzajú z výskumných metód,  metódy skúšania a klasifikácie v didaktike; ich používanie v...

Pedagogické diagnostické metódy

V žiadnom prípade pre stanovenie diagnózy nestačí len pozorovanie správania dieťaťa. Poznávať deti v školských situáciách znamená nielen popisovať ich prejavy, ale treba súčasne hľadať súvislosti medzi prejavmi a ich možnými príčinami. Až takáto...

ETAPY DIAGNOSTICKÉHO POSTUPU

2. etapa: Cieľavedomé získavanie diagnostických údajov a s tým úzko súvisiaca voľba vhodných diagnostických metód Zvyčajne už pri stanovení hypotézy a formulácii diagnostickej otázky určité vstupné informácie existujú. Obyčajne sú povrchné a nestačia k...

ETAPY DIAGNOSTICKÉHO POSTUPU

5. etapa: Prognóza a autodiagnostika Pochopenie existujúceho stavu umožňuje vidieť prognózu a jej prispôsobiť cesty a metódy ďalšieho postupu individuálnej práce s dieťaťom. Treba zvážiť, čo môže učiteľka urobiť sama, v čom potrebuje spoluprácu...

FORMÁLNE A OBSAHOVÉ ASPEKTY PEDAGOGICKÉHO DIAGNOSTIKOVANIA

FORMÁLNE A OBSAHOVÉ ASPEKTY PEDAGOGICKÉHO DIAGNOSTIKOVANIA. Diagnostická činnosť učiteľa, ako už bolo povedané má viac úrovní. Existuje oficiálna dokumentácia o každom dieťati, čo sú hotové formuláre. Okrem toho si učitelia vedú svoje vlastné neformálne...

FORMÁLNE A OBSAHOVÉ ASPEKTY PEDAGOGICKÉHO DIAGNOSTIKOVANIA

Z obsahového hľadiska možno rozlíšiť diagnostické záznamy podľa toho, na ktorú stránku rozvoja dieťaťa sa zameriavajú. Sú to údaje:o rozvoji osobnosti dieťaťa ktorá oficiálne môže byť zaznamenaná v osobnom liste žiaka, a neoficiálne si...

ETAPY DIAGNOSTICKÉHO POSTUPU

ETAPY DIAGNOSTICKÉHO POSTUPU Pedagogická diagnostika nie je jednorázový akt, ale proces, ktorý prakticky nekončí, pokiaľ je dieťa v kontakte s učiteľkou. Diagnostický postup je vlastne sériou na seba nadväzujúcich otázok a odpovedí, ktoré si...

ÚROVNE PEDAGOGICKEJ DIAGNÓZY

ÚROVNE PEDAGOGICKEJ DIAGNÓZY1. Mikrodiagnóza je krátkodobá, niekedy doslova sekundová, bezprostredne spojená momentálnou reflexiou žiakov učiteľom, pričom na tieto momentálne zistenia zvyčajne okamžite reaguje prostredníctvom slov, mimiky, gestikulácie, prejavmi spokojnosti, ale aj nespokojnosti, uznania atď....

ÚROVNE PEDAGOGICKEJ DIAGNÓZY

 uskutočňuje sa rôznymi diagnostickými metódami, ktoré učiteľ syntetizuje do určitého celku má syntetický charakter – tvorí základ formulovania ďalšieho pedagogického postupu je východisko pedagogického plánovania na najbližšie obdobie aj v dlhodobejšom zmysle pre...

Pedagogické diagnostikovanie a pedagogická diagnóza

5.3 Pedagogické diagnostikovanie a pedagogická diagnózaKaždý učiteľ vo svojej práci s deťmi a žiakmi pomyselne, alebo fakticky – ústne čí písomne vykonáva činnosti, ktoré sú súčasťou pedagogického diagnostikovania. Robí to aj učiteľka materskej školy...