Pedagogika nielen pre študentov

Predmet, cieľ a podstata ŠP

11. Predmet, cieľ a podstata ŠPŠP – obor pedagogika, ktorá sa zaoberá teóriou a praxou výchovy detí, mládeže a dospelých vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu mentálneho, senzorického, somatického postihnutia, komunikačných schopností, psycho-sociálneho narušenia, porúch...

Špeciálne školy

Pre viacnásobne postihnutých žiakov podľa klasifikácie. A, Mentálne postihnutie v kombinácií s ďalším postihnutím– špec. šk pre sluchov post.– špec. šk. pre slabozrakých, pre nevidiacich– učilište pre mentálne a telesne postihnutá mládež B, najťažšia...

Špeciálne školské zariadenia

10. Špeciálne školské zariadeniaOrientujú sa na oblasť výchovy a záujmového vzdelávania – zákon o štátnej správe v školstve a školskej samosprávePodľa charakteru a cieľov aktivít: výchovno vzdelávacie zariadenie– predškolské zariadenia– školské kluby– školské strediská...

Špeciálne školské zariadenia

10. Špeciálne školské zariadeniaOrientujú sa na oblasť výchovy a záujmového vzdelávania – zákon o štátnej správe v školstve a školskej samosprávePodľa charakteru a cieľov aktivít: výchovno vzdelávacie zariadenie– predškolské zariadenia– školské kluby– školské strediská...

Sústava špeciálnych škôl v SR

9. Sústava špeciálnych škôl v SRCieľ – vytvoriť podmienky pre plnohodnotný rozvoj potencionálnych schopností každého jedinca so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebamiKomplexná rehabilitačná starostlivosť prebieha v jednotlivých zložkách – tieto tvoria sústavu: Špeciálne školy Špeciálne školské...

Špeciálne školy

Špeciálne školy – patria do sústavy základný a stred. škôl – zabezpečujúci povinné vzdelávanie – o ňom hovorí zákon o sústave základných a stredných škôl v SR. Osobitosti špeciálnych škôl upravuje príslušná právna norma....

Preventívna intervencia

Preventívna intervencia – jej cieľ je odstrániť agresivitu, seba poškodzovanie, stereotypné správanie, dodržiavanie rytuálov, hypersenzitivity, extrémneho odmietania sociálneho kontaktu– nastupuje štruktúrované učenie– nácvik komunikácie /očný kontakt, ranné zvítanie/– štruktúrované učenie – dôraz na využitie...

Častejšie s mentál. retardáciou existuje metóda 5 krokov

Častejšie s mentál. retardáciou existuje metóda 5 krokov – znovu musí byť veľmi dôsledný1. zaznamenanie problémového správania – analýza, lekársky posudok2. analýza prostredia3. analýza činností4. odmeny za vhodné správanie5. averzívne tlmeniepri 1-3 sa pýtame,...

Podstatné zložky nadania

Podstatné zložky nadania: Intelektové schopnosti (rozumové) – v rôznych situáciách sa uplatňujú 3 odlišné aspekty inteligencie, kt. každý človek disponuje v rozličnej miere: a, kritické myslenie – umožňuje podávať dobré výkony v inteligenčných testoch...

Autizmus

8. AutizmusNarušené poznávacie schopnosti – poznávať seba– okolitý svet– neschopnosť adaptovať sa na meniace sa podmienky Intervencia – dopredu plánovaný systematický zásah, ktorý sleduje určité zlepšenie problému jedinca, rodiny, skupinyAutista má predovšetkým kognitívne problémy...