Pedagogika nielen pre študentov

Základy pedagogoky mentálne postihnutých

6. Základy pedagogoky mentálne postihnutýchJe to vedný odbor ktorý sa zaoberá edukáciou MP a MP s viacerými chybami. Priorita PMP je rozvíjanie kognitívnej činnosti a celej osobnosti u mentálne postihnutých jedincov. Stupeň– Hraničné pásmo...

Základy pedagogiky nadaných a talentovaných

7. Základy pedagogiky nadaných a talentovanýchNadaní a talentovaní (NaT) majú špeciálne výchovné potreby. Edukácia NaT si vyžaduje isté modifikácie – (individuálny prístup, aplikáciu špec. metód a upravené curicullum = vrátane organizačných foriem). Pri skúmaní...

Základy pedagogiky zrakovo postihnutých

4. Základy pedagogiky zrakovo postihnutýchV systéme ŠP vied, ktorý sa zaoberá teóriou a praxou edukácie ZP /tyflopédie/. ZP osoby – v dôsledku zníženej /alebo nulovej/ priepustnosti optického kanálu príjem zrakových informácií výrazne znížený alebo...

Základy pedagogiky sluchovo postihnutých /surdopéedia/

5. Základy pedagogiky sluchovo postihnutých /surdopéedia/Zameriava sa na rozvoj osobnosti, edukácie sluchovo postihnutých – Foniotria Druhy, stupne, príčiny sluchového postihnutia: Hluchota – surditas – úplná- postihnutých nevníma žiadne sluchové podnety, nereaguje neúplná – zvyšky...

Predmerský, Rehuš

Doc. PhDr. Vladimír Predmerský, CSc. (1902-1991)– po maturite na učiteľskom ústave pôsobil v Modre ako učiteľ a riaditeľ Ľudových škôl v Trenčianskom okrese. 1930-1954: učiteľ a riaditeľ Pomocnej školy a ústavu (PŠ) „Spolok pre...

Gaňo

2. Gaňo, Predmerský, RehušViliam Gaňo (1893-1966)– zakladateľ ŠP na SlovenskuŠtudoval – učiteľský ústav Blatný Potok, pôsobil v Rumunsku, v Budapešti – tam študoval na Vysokej škole pre vzdelávanie profesorov lieč. pedagogiky.Získal spôsobilosť učiť hluchonemých,...

Dejiny Špeciálnej pedagogiky – stručný prehľad

1. Dejiny Špeciálnej pedagogiky – stručný prehľad Štádia starostlivosti Represívne – likvidovali postihnutých (prvotnopospolná, otrokárska spoloč) – vylúčenie chybných zo spoločenstva Charitatívne – ľudomilný, so vznikom kresťanstva sa hlásala k blížnemu, strava + výchovné...

Osobnosť učiteľa

Osobnosť učiteľa Učiteľ:• Identifikačný vzor pre žiaka• Sprostredkovateľ nových informácií a poznatkov• Učí žiakov učiť a vedia ich k záujmu osvojiť si poznatky učiteľ má mať kompetencie vo vzdelávacej a výchovnej oblastimá disponovať primeranými...

Osobnosť učiteľa

• Tvorivosť a iniciatíva – predpoklad uplatňovať humanistickú koncepciu výchovy a vzdelávania– učiteľ má teoretické informácie o tom, čo je tvorivosť a ako sa u žiakov prejavuje – má byť do istej miery tvorivý–...