Pedagogika nielen pre študentov

Osobnosť žiaka

Osobnosť žiakavo výchovno-vzdelávacom procese na rešpektovanie vekových a individuálnych osobitostí poznať základné východiská o osobnosticharakteristika osobnosti• súhrn vzájomne spätých, kvalitatívne rôznorodých vlastností a čŕt, ktoré vytvárajú individuálnu charakteristiku, týkajúcu sa jeho prežívania , správania...

Nové subdisciplíny

Nové subdisciplíny:gerontogogika / gerontopedagogika teória o vzdelávaní seniorovŠkandinávia, Nemecko, USA, ČR, SR univerzity tretieho veku Porovnávacia pedagogika – porovnávanie vzdelávacích systémov, čím sú determinované a aké sú ich výsledky Predškolská pedagogika – výchova detí...

Andragogika

Andragogika19. storočie – osveta, vzdelávacie spolkyu nás po II. svetovej vojne / rozvoj ekonomikypodpora zo strany UNESCO, Rady Európykontinuálne nadviazanie na učenie J.A. Komenského súčasnosť – vzdelávanie v strednej a krajnej starobe– Univerzita tretieho...

Andragogika

Predmet pedagogiky dospelých– Je výchova dospelého človeka duševnej a fyzickej zrelosti, spoločenskej samostatnosti, človeka so všetkými fyziologickými osobitosťami dospelej bytosti Oblasti, ktoré adnragogika rieši– Dejiny pedagogiky dospelých a vývoj andragogických koncepcií– Základy didaktiky dospelých...

Záujmy

Záujmy – črta (vlastnosť) osobnosti, ktorá predstavuje trvalejší vzťah jednotlivca k istým objektom činnosti Potreby– základ záujmov (uvedomenie si nedostatkov v istej oblasti) Záľuba– vyhradený a vytrvalý záujem (sprevádzaná výrazným emoc. prežívaním)Temperament a charakter...

Súčasť inteligencie

súčasť inteligencie – tvorivosť (kreativita)- prejavuje sa v samostatnom, originálnom riešení ťažšej úlohy inteligencia : personálna inteligenciainteligencia medziľudských vzťahovemocionálna inteligencia vlastnosti :– ide o schopnosť dokázať sám sebe možnosť usmerňovať motiváciu aj v komplikovaných...

Vzdelanie

Vzdelanie Charakteristika vzdelania o Najstaršia a najvýznamnejšia kategória pedagogickej teórieo Úzko spätá s pojmom učenie a výchovao eruditio – vzdelanie predstavovalo najmä intelektuálnu kultúru vnútra človeka, jeho dušeo vzdelanie sa najčastejšie spája s rozvojom...

Schopnosti a nadanie

Schopnosti a nadanie Charakteristika schopností a nadaniaVýchova a vzdelanie sú umožnené na základe vrodených dispozícii, ktoré sú predpokladmi na duševné zdokonaľovanie človeka Predpoklady formovania duševných kvalít :– schopnosti – črty osobnosti, ktoré zahrňujú súbor...

Teória interiorizácie

Teória interiorizácie – jedinec, ktorý je začlenený do poznávacieho procesu, si osvojuje informácie, ktoré vznikli v spoločensko-historickom vývoji ľudstva. Tento proces prebieha v sociálnej komunikácii podnetového a rečového charakteru rozumové operácie: 1. etapa –...

Druhy učenia

Druhy učeniaPodmieňovaniePodmienený reflex = spevnené dočasné spoje (Pavlov reflex)Senzomotorické učenie Osvojenie si pohybových operácií, manuálnych zručností a návykov Verbálne učenieŽiak si osvojuje slovné odpovede určitého systému, spájané s pamäťovým učení Pojmové učenieSúvisí s verbálnym...