Pedagogika nielen pre študentov

Školská pedagogika

Školská pedagogika Pojmy Výchovaneexistuje oficiálna charakteristika výchovy Psychologické hľadiskoDuševný vývoj vznik – konvergentné smery Sociologické hľadisko Význam spoločenského prostredia Výchova v širšom zmysle slova:ide o výchovu všetkých stránok osobnosti (rozumovej, etickej, telesnej, estetickej, pracovnej,…)...

Modifikácia pojmu výchova

Modifikácia pojmu výchova Prirodzená – umeláPriama – nepriamaPozitívna – negatívnaMateriálna – formálnaVšeobecná – odbornáTeoretická – praktická Výchova je špeciálne organizovaný a usmerňovaný proces cieľavedomého pôsobenia a vnútorného vývinu subjektu, ktorý sa realizuje v intenciách...

Špeciálna pedagogika

Špeciálna pedagogika Špeciálna pedagogika v 19. stor.Zakladané prvé ústavy pre „úchylnú“ mládežÚchylka – v medicínskom zmysle ako odlišnosť, odchýlka od zdravotnej normy Špeciálna pedagogika:  Je odbor v sústave pedagogických vied, ktorý sa zaoberá...

Humanizácia

Humanizáciazdravotne postihnuté dieťa zdravotne znevýhodnené dieťa dieťa so špeciálnymi potrebami Problémy špeciálnej pedagogikyŠpecifické poruchy učeniaEdukácia pri mentálnom postihnutíEdukácia pri telesnom a zmyslovom postihnutíIntegrácia zdravotne postihnutých detí do bežných škôl Špecifické poruchy učenia dyslexiadysgrafia a...

Systém pedagogických vied

sociálne znevýhodnené skupiny:• deti a mládež z dysfunkčných rodín (alkoholizmus), • rodičia s nedostatočným vzdelaním• deti trpiace sociokultúrnou depriváciou• životné podmienky deformujú intelektuálny, mravný a citový rozvoj riziková populácia :• mladí ľudia a dospelí...

Okruh problémov naplňujúcich sociálnu pedagogiku

Okruh problémov naplňujúcich sociálnu pedagogiku  Poruchy rodiny a rodičovstva  Náhradná rodinná výchova a ústavná výchova detí a mládeže  Vzdelávanie detí utečencov a emigrantov  Týrané, zneužívané a zanedbávané deti  Deti...

Systém pedagogických vied

Systém pedagogických vied Klasifikácia pedagogických vied : 1. z hľadiska vekových osobitostí objektu výchovy: pedagogika predškolského, predpubertálneho, adolescentného a dospelého veku 2. z hľadiska oblasti spoločenskej činnosti, ktorej výchovnú problematiku skúma: pedagogika priemyselnej výchovy,...

Vplyv iných vedných odborov na pedagogiku

Vplyv iných vedných odborov na pedagogiku V polovici 19. storočia psychológia riešenie základnej otázky rozvoja osobnosti(preceňovanie pôsobenia prostredia, podceňovanie vnútorných duševných vlastností)20. storočie A/ Naturalistické (psychologické) smery (často nazývané pedocentrické smery)dieťa ako jediná priorita...

Vplyv iných vedných odborov na pedagogiku

1. psychoanalytická pedagogikapohlavný pud je najdôležitejšou hybnou silou, ktoré riadi a ovláda celý organizmus človeka od narodenia, S.Freud 2. individuálna pedagogika pud individuálneho uplatnenia a túžba po moci; analýza prejavu a dôsledkov citu menejcennosti...

Formovanie pedagogiky

jedinečné pedagogické diela J.A. Komenského (Veľká didaktika), J.J.Rouseaua (Emil, čili o vychování), J.H. Pestalozzihopredchodcovia moderného systému vedy o výchove Zakladateľ pedagogiky ako vednej disciplínyJ.F.Herbart (1776 – 1841) načrtol osobitný predmet a štruktúru pedagogiky(Nárys pedagogické...