Pedagogika nielen pre študentov

Abraham Maslow

Abraham Maslow– Amer.psycholog– Spoluzakladateľ humanistickej psychológie– Vo svojej teórii špecificky lids.potřeb zdôraznil význam seberealizačních aktivít– Novo vysvetlil mechanizmus uspokojovanie potrieb a ich aktualizáciu– Hl.dílo: Motivation and Personality (Motivácia a osobnosť). Motivácia– Užšiu koncepcie =...

Kognitívný MODEL

Kognitívne MODEL = – 3. Kognitívne MODEL = dôraz na orientáciu v aktuálnej situácii a jej rozumové hodnotenie. Motív = zameranie na nejaký cieľ. Dôležitá predstava želaných cieľov, tj.budoucího uspokojenie. Motivácia ovplyvňovaná minulú skúseností....

HODNOTA = to, (objekty, aktivity, situácie) čo môže …

HODNOTA = to, (objekty, aktivity, situácie) čo môže … – HODNOTA = to, (objekty, aktivity, situácie) čo môže uspokojiť subjektívne dôležitú potrebu. HIERARCHICKÉ HODNOTAMI = rozvíja sa v priebehu života, mení sa v závislosti...

Motivácia

Faktory aktivizující lids.chování, zameriavajú sa na určitý cieľ, udržiavajú ho po určitú dobu. Rokovania smerujúce k uspokojovaniu určiť potreby.– Býva spojená s em.prožitkem, kt.slouží ako signál určité potreby, prostriedok hodnotenia aktuálneho stavu, stimuluje rokovania...

Edukácia integrovaná, segregovaná

17. Edukácia integrovaná, segregovanáIntegrácia špeciálnej výchovy je koncepcia špec. Výchovy a vzdelávania v tom zmysle, že deťom vyžadujúcim špec. Starostlivosť sa má výchova a vzdelávanie poskytovať v rámci bežných výchovných a vzdelávacích inštitúcií, a...

Špeciálnopedogogická diagnostika

15. Špeciálnopedogogická diagnostikaČinnosť – jej záver = diagnóza. ŠP diagnostika naznačuje aj prognózu /čo ďalej/Diagnostika sa zameriava napr. na jednotlivé postihnutia /iná pre sluchové postihnutia, zrakovo../. Diagnostika – cieľavedomá činnosť zameraná na rozpoznanie podmienok,...

Základné kategórie, pojmy, termíny

16. Základné kategórie, pojmy, termíny Defektológia – je náuka o vývine, rozvoji, výchove a vzdelávania a uplatnenia defektných osôb.Defektológia sa chápe ako veda o defektnom človeku, t.j. človek, postihnutý nejakou telesnou, zmyslovou alebo duševnou...

Systém, podsystém

13. Systém, podsystémSystém špeciálnej pedagogiky – mnoho účelne usporiadaných poznatkov o teórií a praxi edukácie postihnutých jedincov, alebo jedincov so špeciálnymi potrebami. – je zameraný na:• všeobecne zameraný podsystém ŠP – na všetky druhy...

Norma, anomália v ŠP

14. Norma, anomália v ŠP Proces– normálny vývin – má nevratný charakter, uskutočňuje sa v časovom slede, v určených obdobiach, podľa zákonitostí, vyvážené, bez nežiaducich úchyliek /anomálií/– anomálny vývin – opak normálneho – vyvolaný...

Špeciálnopedagogické činnosti

12. Špeciálnopedagogické činnostiZameriavajú sa na rozvoj jedinca so špeciálnopedagogickými potrebamiEdukácia – súhrn výchovných vyučovacích, vzdelávacích činnostíReedukácia – z lat. re = späť, educatio = výchova – prevýchova = aktivity zamerané na rozvíjanie slabo vyvinutých...